Přispěvatelé

ID autor instituce adresa e-mail
TS Šálková, Tereza LAPE
VC Čulíková, Věra ARUP Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava vera.culikova@seznam.cz
LH Hendrychová, L.
FK Kühn, František +
PK Kočár, Petr ARUP Letenská 4, 118 01 Praha 1 kocar@arup.cas.cz
VK Komárková, Veronika LAPE Branišovská 31, 370 05 České Budějovice verokomar@seznam.cz
EO Opravil, Emanuel +
AP Pokorná, Adéla ARUP Letenská 4, 118 01 Praha 1 pokorna@arup.cas.cz
PP Pokorný, Petr CTS Husova 4, 110 00 Praha 1 pokorny@cts.cuni.cz
ZT Tempír, Zdeněk Praha

Literatura

Zobrazit vše

Nekvasil, J., Opravil, E. (1994): Dvě starolužické jámy z Loštic. Severní Morava 68, 3-11. lokality druhy
Opravil, E. (1966): Rostliny ze středověkých objektů v Plzni (Solní ulice). Časopis Národního muzea v Praze - oddíl přírodovědný 135, 84-88. lokality druhy
Opravil, E. (1968): Rostlinné nálezy středověké Opavy z archeologického výzkumu prováděného v roce 1963. Časopis Slezského muzea A17, 45-48. lokality druhy
Opravil, E. (1969): Synantropní rostliny dvou středověkých objektů ze SZ Čech. Preslia 41, 248-257. lokality druhy
Opravil, E. (1970): Botanický rozbor obsahu středověké studně na Sekance (Hradišťko, Praha-Západ). Časopis Národního muzea v Praze - oddíl přírodovědný 137 (1968), 91-94. lokality druhy
Opravil, E. (1972): Rostliny z velkomoravského hradiště v Mikulčicích. Výzkum z let 1954-1965. Praha, Archeologický ústav ČSAV v Brně, Academia, 1-39. lokality druhy
Opravil, E. (1975): Fund der Frucht eines Waldapfelbaumes (Malus sylvestris L. Mill.) im Aneolothikum aus Hinsko bei Lipník (Bez. Přerov). 15 lokality druhy
Opravil, E. (1975): Nález plodů jabloně z doby bronzové od Polešovic (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1974, 28-29. lokality druhy
Opravil, E. (1976): Archeobotanické nálezy z městského jádra Uherského Brodu. 1-60 (Archeologický ústav ČSAV v Brně). lokality druhy
Opravil, E. (1977): K nejstarším dokladům lnu (Linum usitatissimum L.) na území ČSSR z Hlinska a Mohelnice (okr. Přerov, Šumperk). Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1975, 14-15. lokality druhy
Opravil, E. (1979): Rostlinné zbytky z Mohelnice 1. Časopis Slezského muzea A28, 1-13. lokality druhy
Opravil, E. (1979): Rostlinné zbytky z Mohelnice 2. Časopis Slezského muzea A28, 97-109. lokality druhy
Opravil, E. (1980): Rostlinné nálezy ze středověku Starého Města (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1977, 103-105. lokality druhy
Opravil, E. (1980): Zuhelnatělé dřevo od Strachotína. Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1978, 69-70. lokality druhy
Opravil, E. (1981): Rostlinné zbytky z archeologického výzkumu v Jihlavě. Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1979, 62-65. lokality druhy
Opravil, E. (1984): Rostlinné zbytky ze dvora kupeckého domu v Olomouce (13.-17. stol.). Archeologické rozhledy 36, 194-202. lokality druhy
Opravil, E. (1985): Rostlinné zbytky z odpadní jímky v Táboře č. p. 6. Archeologické rozhledy 37, 86-94. lokality druhy
Opravil, E. (1985): Rostliny z mladší doby hradištní z Olomouce (okr. Olomouc). Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1983, 51-54. lokality druhy
Opravil, E. (1985): Výsledky archeobotanických analýz z historického jádra města Uherské Hradiště. Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1983, 74-82. lokality druhy
Opravil, E. (1986): Archeobotanické nálezy z areálu Jaktařské brány v Opavě (býv. hotel Koruna). Časopis Slezského muzea A35, 227-253. lokality druhy
Opravil, E. (1986): Rostlinné makrozbytky z historického jádra Prahy. Archaeologica Pragensia 7, 237-271. lokality druhy
Opravil, E. (1989): Zuhelnatělé obilí z doby římské z Drnholce (okr. Břeclav). 111-112. lokality druhy
Opravil, E. (1990): Archeobotanické nálezy z Kolářské ulice v Opavě. Archaeologia historica 15, 491-509. lokality druhy
Opravil, E. (1990): Postmedievální archeobotanické nálezy z Olomouce. Studies in postmediaeval archaeology 1, 231-248. lokality druhy
Opravil, E. (1990): Středověké rostlinné zbytky z Dolan (okres Olomouc). Časopis Slezského muzea A39, 267-270. lokality druhy
Opravil, E. (1992): Rostlinné zbytky ze středověkého hradu v Hradci nad Moravicí. Časopis Slezského muzea A41, 97-104+i. lokality druhy
Opravil, E. (1993): Archeobotanické nálezy z Hrnčířské ulice v Opavě (hotel Orient - dostavba). Časopis Slezského muzea A42, 193-214. lokality druhy
Opravil, E. (1993): Rostliny ze středověku Uherského Brodu - Soukenická ulice a Lidový dům (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1989, 135-143. lokality druhy
Opravil, E. (1994): Příspěvek k poznání rostlinných makrozbytků ze staré Prahy. Archeologické rozhledy 46, 105-114. lokality druhy
Opravil, E. (1994): Rostliny ze studánky ze 13. století (obec Hvozd, okres Rakovník). Bohemia Centralis 23, 87-90. lokality druhy
Opravil, E. (1994): Synantropní vegetace ze středověku a z počátku novověku města Olomouce. Zprávy České botanické společnosti 11, 15-36. lokality druhy
Opravil, E. (1996): Archeobotanické nálezy z historického jádra Opavy z výzkumné sezony 1993-1994. Časopis Slezského muzea A45, 1-15. lokality druhy
Opravil, E. (1997): Vegetační poměry Sezimova Ústí a jeho okolí ve středověku. Život v archeologii středověku. 498-506. lokality druhy
Opravil, E. (1998): Zusammenfassende Ubersicht der Ergebnisse von Analysen der Makroreste pflanzlicher Herkunft aus Mikulčice. Studien zum Burgwall von Mikulčice 3, 327–353. lokality druhy
Opravil, E. (2000): Rostlinné makrozbytky z archeologického výzkumu v Brně, České ulici. Medievalia archaeologica, Praha 2, 261-277. lokality druhy
Venclová, N. (1998): Mšecké Žehrovice in Bohemia. Archaeological background to a Celtic hero, 3rd- 2nd cent. BC. Sceaux, Kronos B.Y. éditions. lokality druhy