Contributors

ID author institution address e-mail
TS Šálková, Tereza LAPE
VC Čulíková, Věra ARUP Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava vera.culikova@seznam.cz
LH Hendrychová, L.
FK Kühn, František +
PK Kočár, Petr ARUP Letenská 4, 118 01 Praha 1 kocar@arup.cas.cz
VK Komárková, Veronika LAPE Branišovská 31, 370 05 České Budějovice verokomar@seznam.cz
EO Opravil, Emanuel +
AP Pokorná, Adéla ARUP Letenská 4, 118 01 Praha 1 pokorna@arup.cas.cz
PP Pokorný, Petr CTS Husova 4, 110 00 Praha 1 pokorny@cts.cuni.cz
ZT Tempír, Zdeněk Praha

References

Šálková, T. (2006): nepubl. NZ sites taxa
Šálková, T. (2008): Analýza rostlinných makrozbytků z objektů sídliště doby bronzové v Březnici, okr. Tábor. Nepublikovaný rukopis bakalářské práce. Archeologický ústav Jihočeské university v Českých Budějovicích. sites taxa
Šabatová, K. et al. (2012): Ein Befund mit neolithischen Plastiken aus Těšetice-Kyjovice, Mähren. Fundverteilungsanalyse. In: T. Link, D. Schimmelpfennig (Hrsg.), Taphonomie. Fokus Jungsteinzeit - Berichte der AG Neolithikum 3. 201-219. sites taxa
Šmejda, L., Kočár, P. (2007): Botanické makrozbytky z knovízského sídliště v Praze-Hostivaři: vektorová syntéza dat. In: P. Krištuf – L. Šmejda – P. Vařeka (ed.) Opomíjená archeologie 2005-2006. Kar FF ZČU v Plzni. sites taxa
Čižmář, M. (1989): Pozdně laténské osídlení předhradí Závisti. Památky archeologické 80, 59-122. sites taxa
Čujanová-Jílková, E. (1998): Výšinné opevněné sídliště v Podražnici ( okr. Domažlice) a jeho první obyvatelé z rozhraní starší a střední doby bronzové. Památky archeologické 89, 205–215. sites taxa
Čulíková, V. (1987): Zajímavý nález rostlinných makrozbytků ze středověké Prahy. Archeologické rozhledy 39, 445-452. sites taxa
Čulíková, V. (1997): Rostlinné makrozbytky ze středověké České Lípy, in Život v archeologii středověku - Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi 130-139. sites taxa
Čulíková, V. (1998): Rostlinné makrozbytky z raně středověkých sedimentů na III. nádvoří Pražského hradu. Archaeologica Pragensia 14, 329-341. sites taxa
Čulíková, V. (1998): Výsledky analýzy rostlinných makrozbytků z lokality Praha 1 - Malá Strana, Tržiště čp. 259/III (Hartigovský palác). Archeologica Pragensia 14, 291-316. sites taxa
Čulíková, V. (2001): Rostlinné makrozbytky z lokality Praha 1 - Malá Strana, Malostranské nám. čp. 258/III (Lichtenštějnský palác). Medievalia archaeologica 3, 137-166. sites taxa
Čulíková, V. (2001): Rostlinné makrozbytky z pěti středověkých lokalit při obvodu centrální části Pražského hradu. Medievalia archaeologica 3, 303-327. sites taxa
Čulíková, V. (2005): Rostlinné makrozbytky z raně středověké lokality Mostecká - Josefská ul. (dřevěná cesta), Praha 1 - Malá Strana. Archeologica Pragensia 17, 137-169. sites taxa
Čulíková, V. (2007): Zpráva o prvním archeobotanickém nálezu líčidla amerického (Phytolacca americana L.) ve střední Evropě a o dalších druzích užitkových rostlin z Prahy-Hradčan. Archeologické rozhledy 59, 353–370. sites taxa
Čulíková, V. (2008): Rostlinné makrozbytky z pravěkých a raně středověkých antropogenních sedimentů v Lovosicích. Archeologické rozhledy 60/1, 61-74. sites taxa
Čulíková, V. (2008a): Ovoce, koření a léčiva z raně novověké jímky hradčanského špitálu. Archeologické rozhledy 60, 229–260. sites taxa
Čulíková, V. (2009): Rostlinné makrozbytky. In: Zápotocký, M. - Zápotocká, M.: Kutná Hora - Denemark. Hradiště řivnáčské kultury (ca 3000-2800 př.Kr.). Památky archeologické, Supplementum 18, 255-264. sites taxa
Čulíková, V. (2010): Středověká údolní niva Vltavy v Praze na Malé Straně (Valdštejnská čp. 154/III, Kolovratský palác). Archeologické rozhledy 62, 72-116. sites taxa
Beneš, J. et al. (2002): Archaeobotany of the Old Prague Town defence system: archaeology, macro-remains, pollen and diatom analysis. Vegetation History and Archaeobotany 11, 107-119 sites taxa
Berkovec, T., Kočár, P., Kočárová, R. (2005): Archeobotanický výzkum na lokalitě Kroměříž, Újezd u svatého Františka. AC Olomouc, příspěvková organizace. Ročenka 2004, 94-125. sites taxa
Drda, P., Rybová, A. (2008): Akropole na hradišti Závist v 6.-4.stol.př Kr. Památky archeologické - Supplementum 19. sites taxa
Fietz, A. (1941): Bronzezeitliche Pflanzenreste aus der Stierfelshöhle bei Brünn. Ver des Naturforschenden Vereines in Brünn 72, 71-75. sites taxa
Hlaváč, J., Kočár, P., Mihályiová, J., Zavřel J. (2003): Přírodní poměry na pravěké lokalitě ”Anděl Park” v Praze na Smíchově. Archeologie ve středních Čechách 7, 143-151. sites taxa
Kühn, F. (1960): Nálezy obilnin z pravěkých výzkumů v Československu. Archeologické rozhledy 12, 701-708. sites taxa
Kühn, F. (1972): Obilí z halštatské doby z Býčí skály u Adamova. Vědecké práce Zemědělského muzea 12, 9-22. sites taxa
Kühn, F. (1981): Crops and weeds in Šlapanice near Brno from Early Bronze Age to now. Zeitschrift für Archaeologie (Berlin) 15, 191-198. sites taxa
Kühn, F. (1981): Rozbory nálezů polních plodin. Přehled výzkumů Brno: Archeologický ústav ČSAV 1979, 75-79. sites taxa
Kalábek, M., Kočár, P. (2007): Laténský objekt s nálezy obilí z lokality Olomouc-Řepčín 1. Pramen k poznání zemědělství v mladší době železné. AC Olomouc, příspěvková organizace. Ročenka 2006, 94 –125. sites taxa
Klečka, A., Skutil, J. (1937): Moravské příspěvky k výzkumu pravěkých obilnin. Věstník československého zemědělského muzea 1937, č. 1, 19-25. sites taxa
Kočár, P., Kočárová, R. (2007): Rostlinné zbytky z mladobronzových lokalit na katastru obce Tuchoměřice. Doba popelnicových polí a doba halštatská : příspěvky z IX. konference, 305-313. sites taxa
Kočár, P., Kočárová, R. (2012): A o rostlinách. In: R. Šumberová: Cesta napříč časem a krajinou. Katalog k výstavě nálezů ze záchranného archeologického výzkumu v trase obchvatu Kolína 2008 – 2010. 71-80. sites taxa
Kočár, P., Mihályiová, J. (2011): Kněževes - archeobotanická analýza na sídlišti z mladší doby bronzové. In: L. Smejtek, Osídlení z doby bronzové v Kněževsi u Prahy. In: L. Smejtek, Osídlení z doby bronzové v Kněževsi u Prahy 464-484. sites taxa
Kozáková, R. et al. (2014): Early to high medieval colonization and alluvial landscape transformation of the Labe valley (Czech Republic): evaluation of archaeological, pollen and macrofossil evidence. Vegetation History and Archaeobotany. sites taxa
Motyková, K. (1981): The early Roman settlement at Mlékojedy. Archeologický ústav ČSAV, Praha, 116 sites taxa
Nekvasil, J., Opravil, E. (1994): Dvě starolužické jámy z Loštic. Severní Morava 68, 3-11. sites taxa
Opravil, E. (1966): Rostliny ze středověkých objektů v Plzni (Solní ulice). Časopis Národního muzea v Praze - oddíl přírodovědný 135, 84-88. sites taxa
Opravil, E. (1968): Rostlinné nálezy středověké Opavy z archeologického výzkumu prováděného v roce 1963. Časopis Slezského muzea A17, 45-48. sites taxa
Opravil, E. (1969): Synantropní rostliny dvou středověkých objektů ze SZ Čech. Preslia 41, 248-257. sites taxa
Opravil, E. (1970): Botanický rozbor obsahu středověké studně na Sekance (Hradišťko, Praha-Západ). Časopis Národního muzea v Praze - oddíl přírodovědný 137 (1968), 91-94. sites taxa
Opravil, E. (1972): Rostliny z velkomoravského hradiště v Mikulčicích. Výzkum z let 1954-1965. Praha, Archeologický ústav ČSAV v Brně, Academia, 1-39. sites taxa
Opravil, E. (1975): Fund der Frucht eines Waldapfelbaumes (Malus sylvestris L. Mill.) im Aneolothikum aus Hinsko bei Lipník (Bez. Přerov). 15 sites taxa
Opravil, E. (1975): Nález plodů jabloně z doby bronzové od Polešovic (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1974, 28-29. sites taxa
Opravil, E. (1976): Archeobotanické nálezy z městského jádra Uherského Brodu. 1-60 (Archeologický ústav ČSAV v Brně). sites taxa
Opravil, E. (1977): K nejstarším dokladům lnu (Linum usitatissimum L.) na území ČSSR z Hlinska a Mohelnice (okr. Přerov, Šumperk). Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1975, 14-15. sites taxa
Opravil, E. (1979): Rostlinné zbytky z Mohelnice 1. Časopis Slezského muzea A28, 1-13. sites taxa
Opravil, E. (1979): Rostlinné zbytky z Mohelnice 2. Časopis Slezského muzea A28, 97-109. sites taxa
Opravil, E. (1980): Rostlinné nálezy ze středověku Starého Města (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1977, 103-105. sites taxa
Opravil, E. (1980): Zuhelnatělé dřevo od Strachotína. Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1978, 69-70. sites taxa
Opravil, E. (1981): Rostlinné zbytky z archeologického výzkumu v Jihlavě. Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1979, 62-65. sites taxa
Opravil, E. (1984): Rostlinné zbytky ze dvora kupeckého domu v Olomouce (13.-17. stol.). Archeologické rozhledy 36, 194-202. sites taxa
Opravil, E. (1985): Rostlinné zbytky z odpadní jímky v Táboře č. p. 6. Archeologické rozhledy 37, 86-94. sites taxa
Opravil, E. (1985): Rostliny z mladší doby hradištní z Olomouce (okr. Olomouc). Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1983, 51-54. sites taxa
Opravil, E. (1985): Výsledky archeobotanických analýz z historického jádra města Uherské Hradiště. Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1983, 74-82. sites taxa
Opravil, E. (1986): Archeobotanické nálezy z areálu Jaktařské brány v Opavě (býv. hotel Koruna). Časopis Slezského muzea A35, 227-253. sites taxa
Opravil, E. (1986): Rostlinné makrozbytky z historického jádra Prahy. Archaeologica Pragensia 7, 237-271. sites taxa
Opravil, E. (1989): Zuhelnatělé obilí z doby římské z Drnholce (okr. Břeclav). 111-112. sites taxa
Opravil, E. (1990): Archeobotanické nálezy z Kolářské ulice v Opavě. Archaeologia historica 15, 491-509. sites taxa
Opravil, E. (1990): Postmedievální archeobotanické nálezy z Olomouce. Studies in postmediaeval archaeology 1, 231-248. sites taxa
Opravil, E. (1990): Středověké rostlinné zbytky z Dolan (okres Olomouc). Časopis Slezského muzea A39, 267-270. sites taxa
Opravil, E. (1992): Rostlinné zbytky ze středověkého hradu v Hradci nad Moravicí. Časopis Slezského muzea A41, 97-104+i. sites taxa
Opravil, E. (1993): Archeobotanické nálezy z Hrnčířské ulice v Opavě (hotel Orient - dostavba). Časopis Slezského muzea A42, 193-214. sites taxa
Opravil, E. (1993): Rostliny ze středověku Uherského Brodu - Soukenická ulice a Lidový dům (okr. Uherské Hradiště). Přehled výzkumů Brno : Archeologický ústav ČSAV 1989, 135-143. sites taxa
Opravil, E. (1994): Příspěvek k poznání rostlinných makrozbytků ze staré Prahy. Archeologické rozhledy 46, 105-114. sites taxa
Opravil, E. (1994): Rostliny ze studánky ze 13. století (obec Hvozd, okres Rakovník). Bohemia Centralis 23, 87-90. sites taxa
Opravil, E. (1994): Synantropní vegetace ze středověku a z počátku novověku města Olomouce. Zprávy České botanické společnosti 11, 15-36. sites taxa
Opravil, E. (1996): Archeobotanické nálezy z historického jádra Opavy z výzkumné sezony 1993-1994. Časopis Slezského muzea A45, 1-15. sites taxa
Opravil, E. (1997): Vegetační poměry Sezimova Ústí a jeho okolí ve středověku. Život v archeologii středověku. 498-506. sites taxa
Opravil, E. (1998): Zusammenfassende Ubersicht der Ergebnisse von Analysen der Makroreste pflanzlicher Herkunft aus Mikulčice. Studien zum Burgwall von Mikulčice 3, 327–353. sites taxa
Opravil, E. (2000): Rostlinné makrozbytky z archeologického výzkumu v Brně, České ulici. Medievalia archaeologica, Praha 2, 261-277. sites taxa
Pleinerová, I. (2007): Březno und Germanische Siedlungen der Jüngeren Völkerwanderungszeit in Böhmen. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v. i., 97–98. sites taxa
Pokorná, A. (2016): Před hradbami Starého města: Změny středověké synantropní vegetace v Praze. In: Boháčová I, Šmolíková M (eds.) Praha Archeologická. 273–285, Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha. sites taxa
Pokorná, A. et al. (2014): The oldest Czech fishpond discovered? An interdisciplinary approach to reconstruction of local vegetation in medieval Prague suburbs. Hydrobiologia 730(1), 191–213. sites taxa
Rulf, J., Tempír, Z. (2002): Bylany - ekodata: Nálezy zuhelnatělých obilek a semen. Bylany Varia 2, 117-124. sites taxa
Salaš, M. et al. (2012): Potravní zdroje obyvatelstva mladší doby bronzové na Cezavách u Blučiny. Analýzy bioarcheologických pramenů. Archeologické rozhledy 64, 391–442. sites taxa
Tempír, Z. (1961): Archeologické nálezy obilnin na území Československa. Vědecké práce Zemědělského muzea 157-200. sites taxa
Tempír, Z. (1966): Výsledky paleoetnobotanického studia pěstování zemědělských rostlin na území ČSSR. Vědecké práce Československého Zemědělského muzea 6, 27-144. sites taxa
Tempír, Z. (1968): Archeologické nálezy zemědělských rostlin a plevelů v Čechách a na Moravě. Vědecké práce Československého Zemědělského muzea 15-88. sites taxa
Tempír, Z. (1973): Nálezy pravěkých a středověkých zbytků pěstovaných a užitkových rostlin a plevelů na některých lokalitách v Čechách i na Moravě. Vědecké práce Zemědělského muzea 13, 19-47. sites taxa
Tempír, Z. (1974): Příspěvek k počátkům pěstování rostlin ve střední Evropě. Vědecké práce Zemědělského muzea 14, 17-27. sites taxa
Tempír, Z. (1974): Polní a zahradní plodiny v archeologických nálezech z Kozího Hrádku u Tábora ( 15. stol. n. l.). Vědecké práce Československého Zemědělského muzea 14, 5-15. sites taxa
Tempír, Z. (1979): Kulturpflanzen im Neolithikum und Äneolithikum auf dem Gebiet von Böhmen und Mähren, in Festschrift Maria Hopf (Rheinland - Verlag GMBH), 302-308. sites taxa
Tempír, Z. (1979): Pěstování užitkových rostlin, in Březno osada z mladší doby kamenné v severozápadních Čechách, Ústí n.L., Severočeské nakladatelství. sites taxa
Tempír, Z. (1982): Zemědělské plodiny a plevele z archeologických nálezů v Březně a Loun. Vědecké práce Zemědělského muzea 22, 121-195. sites taxa
Tempír, Z. (1985): Kulturní rostliny a plevele z Tvarožné III. Archeologické rozhledy 37/4, 442. sites taxa
Tempír, Z. (1985): Rozbor rostlinných zbytků z Černošic. Archeologické rozhledy 37, 14-15. sites taxa
Tempír, Z. (1992): Analýzy a vyhodnocení zuhelnatělých zbytků kulturních rostlin a plevelů v archeologických nálezech z některých lokalit na jižní Moravě. Vědecké práce Zemědělského muzea 29, 73-97. sites taxa
Tempír, Z. (2007): Zuhelnatělé zbytky zemědělských plodin a plevelů z obj. 15/B (Roztoky nad Vltavou). Unpubl. expert report čj. 12338/07, Archeologický ústav Praha. sites taxa
Tempír, Z., Opravil, E., Burian, V. (1963): Botanická pozorování při archeologickém výzkumu Kartouzky v Dolanech. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 3, 11-13. sites taxa
Tempír, Z., Vodák, A. (1959): Rozbor některých archeologických nálezů pravěkých plodin na území Československa. Vědecké práce ČAZV a dějin zemědělství a lesnictví 125-146. sites taxa
Venclová, N. (1998): Mšecké Žehrovice in Bohemia. Archaeological background to a Celtic hero, 3rd- 2nd cent. BC. Sceaux, Kronos B.Y. éditions. sites taxa
Wankel, H. (1882): Bilder aus der Mährischen Schweiz und Inher Vergangenheit. Wien, Adolf Holzhausen. sites taxa